Medezeggenschapsraad (MR)

We vinden het belangrijk de ouders daadwerkelijk bij het schoolgebeuren en de ontwikkeling van de school te betrekken.
Voor het "formeel" overleg is aan onze school de Medezeggenschapsraad verbonden.  
Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Samengevat is de taak van de medezeggenschapsraad:
Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Daartoe heeft de medezeggenschapsraad de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het Schoolbestuur.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door de beide geledingen. (ouders en leerkrachten)

Indien nodig worden verkiezingen gehouden tijdens de zakelijke ouderavond.
In de schoolgids staat vermeld welke leerkrachten en ouders zitting hebben in de MR.