Passend Onderwijs

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
1 Augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Op de website van Stichting Op Kop vindt u informatie over de wettelijke  zorgplicht van de school bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waartoe onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig heeft. Wanneer er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. In eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de intern begeleider van de school. Ook begaafde of hoogbegaafde leerlingen verdienen deze extra aandacht.
 

Wat kunnen wij bieden.

Ons handelen is in principe preventief van karakter. Door tijdig te signaleren en in gesprek te gaan met ouders d.m.v. HGPD/KIK-gesprekken, is het in veel gevallen mogelijk leerlingen met extra zorgbehoefte binnen onze school goed onderwijs te bieden. Het aanbod is erop gericht dat de leerling zich, binnen de eigen groep, zoveel mogelijk naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Dit wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Ondersteuning van buitenaf is hierbij mogelijk in een aantal gevallen.

Daarnaast is het van groot belang dat alle partijen zich kunnen blijven ontwikkelen en veiligheid en welbevinden ervaren. Het gaat hier om de zorgleerlingen, de medeleerlingen (de groep), de thuissituatie van de zorgleerlingen en het leerkrachtenteam.


Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD).
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de hulp van een  deskundige nodig hebben, dan wordt het kind, in overleg met de ouders, aangemeld bij een orthopedagoog van Stichting Op Kop en/of bij de jeugdverpleegkundige van het CJG (centrum voor jeugd en gezin Steenwijkerland) . De ouders worden in dit geval uitgenodigd voor een HGPD-gesprek (handelinsgerichte procesdiagnostiek) en/of KIK-gesprek (Kind in de Kern).Bij dit gesprek zijn de intern begeleider  van de school, de groepsleerkracht, de orthopedagoog van Op Kop en/of jeugeverpleegkundige en de ouders aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
 
Commissie arrangeren.
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrangeren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit door Stichting Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskundig beleidsmedewerker van Op Kop, Annemieke Huiskamp (tel. 0521-362520), Eendrachtsplein 1, 8355 DL in Giethoorn.

Grenzen aan onze zorg.

Wanneer een of meerdere grenzen aan de zorg bereikt zijn, zal er een procedure tot plaatsing op een school voor speciaal(basis) onderwijs in gang worden gezet, tezamen met de ouders van de zorgleerling.

1. Veiligheid en welbevinden.

Wanneer de veiligheid en het welbevinden van de leerling of andere leerlingen ernstig in het geding komt, is de grens aan de zorg bereikt.

2. Verzorging.

Wanneer de verzorging van de leerling dusdanig is dat de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in het geding komt, is de grens aan de zorg bereikt.

3. Onderwijstijd.

Wanneer het gedrag of de verzorging van de leerling structureel onevenredig veel tijd  vraagt of van de leerkracht en hierdoor de andere leerlingen  in de groep onvoldoende bedient kunnen worden, is de grens aan de zorg bereikt.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO).
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen helpen, wordt er contact gelegd met het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt via de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt op regionaal (Samenwerkigsverband)niveau en is bereikbaar via de coördinator van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Voor onze school is dat Leon ’t Hart (tel.0528-233689), de Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen of Johan Vlaskamp, dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Commissie Toewijzing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar is voor  het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Wanneer u meer informatie over het passend onderwijs wilt lezen klikt u dan op onderstaande informatie.

* School ondersteuningsprofiel De Samensprong

* Brochure passend onderwijs

* Ondersteuningsplan Steenwijkerland