Nieuwe Leerlingen

Op welke leeftijd kunt u uw kind aanmelden?
Wanneer uw zoontje of dochtertje drie jaar oud is mag u het bij een basisschool aanmelden. Als u kind door verhuizing of andere omstandigheden van school wisselt, kunt u natuurlijk gelijk contact met ons opnemen.
Wanneer mag uw kind naar school?
Uw zoon of dochter mag naar school op vierjarige leeftijd. Vlak voor de vierde verjaardag mag uw kind al wel 6 dagdelen komen wennen.
Als uw kind vier is, hoeft het nog niet alle dagen naar school. Zeker in het begin is het even wennen voor een kleuter. U kunt met de leerkracht de afspraak maken om uw zoon of dochter af en toe eens een dagje of dagdeel thuis te houden. Vanaf 5 jaar wordt dat wat lastiger, omdat dan de leerplichtwet geldt.
Een afspraak is gauw gemaakt.
Als u wilt kennismaken met onze school willen we u graag voldoende tijd en aandacht geven. We vinden het fijn als u belt voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0521 510153.

 

 

 

.
                

Let op: sinds 1 augustus 2014 is de aanmeld- en inschrijfprocedure gewijzigd. Dit is het directe gevolg van de invoering van Passend Onderwijs.
Hieronder leest u alles over de procedure rondom aanmelding.

Inleiding

   Met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is de aanmeldprocedure gewijzigd. Bij de invoering van Passend Onderwijs is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen,dat ieder kind dat op hun school zit, of dat bij hun school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school een zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.
   Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit en dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.
   Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school informatie geven over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) kan hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt dan verwacht dat zij alle relevante informatie over hun kind aan de school verstrekken. Wil de school eventueel nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven.
   Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. Ouders kunnen hun kind bij meerdere scholen tegelijk aanmelden. Dit kan ertoe leiden dat meerdere scholen belast worden met de aanmeldprocedure. Ouders moeten wel melden bij welke andere scholen zij toelating hebben verzocht, zodat scholen onderling kunnen afstemmen. De school waar de leerling als eerste is aangemeld voor toelating, is zorgplichtig.   Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. Ouders kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/ verzorger(s).
Meer informatie over Passend Onderwijs en ons Schoolondersteuningsprofiel op de pagina 'Passend Onderwijs'.

Procedure

De komst van nieuwe leerlingen op de scholen van Op Kop verloopt volgens een aantal stappen, hieronder zijn deze beschreven.

Instroom van 4 jarigen

1. Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders de route kan uitleggen voor een eventuele aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.

2. Voorlopig aanmeldingsformulier
Dit formulier wordt door de ouders ingevuld, zodra de ouders kenbaar hebben gemaakt dat zij voornemens zijn om hun zoon of dochter bij de betreffende school in te schrijven. Op het formulier worden alleen contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen in de toekomst gebruikt worden op het inschrijfformulier.

3. Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld als het kind drie jaar en negen maanden is. Op deze wijze verkrijgt de school actuele informatie, zodat de school kan bekijken of benodigde ondersteuning geboden kan worden. Naast de informatie uit het aanmeldingsformulier, kan de school ook bij andere instanties informatie opvragen. De school heeft in deze fase trajectplicht, maar nog geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, heeft de school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning wel kan worden geboden. Dit kan een plek zijn op een andere Op Kop school of een andere school binnen het samenwerkingsverband.
Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Op basis van argumenten kan de school deze periode verlengen naar 10 weken.

4. Inschrijvingsformulier
Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”. Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over het meedraaien op de basisschool voor de 4e verjaardag van het kind. Naast het aanmeldingsformulier wordt ook de lijst bij aanmelding van het SiDi protocol meegegeven (protocol meerpresteerders), zodat een inschatting gemaakt kan worden of er in het gegeven onderwijs rekening gehouden moet worden met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Zij-instroom van leerlingen in groep 1 t/m 8

1. Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders de route kan uitleggen voor een eventuele aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.

2. Voorlopig aanmeldingsformulier
Dit formulier wordt door de ouders ingevuld, zodra de ouders kenbaar hebben gemaakt dat zij voornemend zijn om hun zoon of dochter bij de betreffende school in te schrijven. Op het formulier worden contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen in de toekomst gebruikt worden op het inschrijfformulier.

3. Aanmeldformulier zij-instroom
Het aanmeldingsformulier moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum worden ingevuld door ouders. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.
De school heeft in deze fase trajectplicht, maar nog geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, heeft de school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning wel kan worden geboden. Bij een verhuizing of onvrede op een andere school blijft de leerling ingeschreven op de vorige school totdat een andere school bereid is om in te schrijven.

4. Inschrijvingsformulier
Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”. Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over de start op de nieuwe basisschool.

Bij instroom in de kleutergroep neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze is bedoeld om kennis met elkaar te maken, u te informeren over het reilen en zeilen in de kleutergroep en afspraken te maken over proefdraaien.